Menu Zavrieť

Finančné analýzy

Konkurenčné podmienky trhovej ekonomiky vyžadujú pre všetkých účastníkov trhu záruku ochrany. V obchodnom styku je jedným z prostriedkov, ktorý má slúžiť tomu účelu, právna povinnosť zaznamenávať a zverejňovať v úradných, verejne prístupných záznamoch určité skutočnosti, významné pre obchodné vzťahy.

Finančná analýza sa ukazuje ako prostriedok hodnotenia obchodných partnerov na jednej strane a na strane druhej ako možnosť neustálej kontroly bonity vlastnej firmy. Obe tieto aktivity sú súčasťou finančného riadenia.

Do peňažných prostriedkov alebo kapitálu sa premieta každá činnosť firmy, počnúc jej zakladaním, výrobou, inováciami alebo likvidáciou. Finančné ciele sú rozhodujúcou súčasťou firemných cieľov z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. Finančné riadenie a rozhodovanie sa sústreďuje na pohyb kapitálu a peňazí. Vychádza z celkovej technicko-ekonomickej stratégie a taktiky firmy, spätne ju ovplyvňuje a usmerňuje. Je úzko spojené s vonkajším ekonomickým prostredím firmy a sústavou peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri produktívnom využívaní majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.

Naša spoločnosť prináša produkt, ktorý je určený pre zjednodušenie práce riaditeľov a majiteľov obchodných spoločností, finančných riaditeľov a manažérov, ekonómov ako i hlavných účtovníkov, ktorí výsledky finančnej analýzy považujú za dôležitý nástroj posudzovania efektívnosti a hospodárnosti všetkých aktivít firmy z pohľadu financií.

Hlavnými výhodami produktov, ktoré sú v našej ponuke, v oblasti finančnej analýzy sú:

  • možnosť analyzovania obrovských dátových objemov,
  • možnosť pracovania s rôznymi typmi údajov,
  • systém údaje len číta a zdrojové dáta neupravuje ani inak s nimi nemanipuluje,
  • nachádza trendy,
  • možnosť kontroly rôznych štandardov,
  • možnosť čistenia dát pre presné a úplné zobrazenie,
  • možnosť automatického testovania a pripomienkovania na e-mail,
  • možnosť párovania ťažko spárovateľných údajov,
  • možnosť spájania viacerých tabuliek,
  • možnosť certifikovaného prístupu k SAP R/3 dátam.

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií, o tomto produkte zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.